หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
226
24


โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 2
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา
จังหวัดพะเยา กลุ่ม 6
โรงเรียนสัพพัญญูวิทยา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 5,813,340 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 4,661,791 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,939,716 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 809,133 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 756,145 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 594,575 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 470,568 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 436,583 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 334,554 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 321,387 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 ผลงานทางวิชาการ
การผลิตสื่อและการใช้สื่อการสอน “สื่อการเรียนการสอนการจัดเรียงอิเล็กตรอน ในระดับพลังงานหลัก”
โดย : พระทวีศักดิ์ แดงขาวเขียว
ร.ร.พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง    จ.ลำพูน
ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอน แห่งประเทศไทย กียรติปัตรฉบับนี้ มอบให้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ได้เข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์และผ่านการทดสอบ เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในวันที่ 11-4-2020
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ผ่านการทคสอบวัคความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แพบบูรณาการสู่ชั้นเรียน ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นสืบไป ออกให้ ณ ว
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเกณฑ์ ในระดับคะแนน 100% ขอให
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
หลักสูตรการฝึกอบรมและ การเรียนออนไลน์ ขอมอบเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง 'นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านหนองกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ์า ชัยภูมิ เขต 2 ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ผ่านการประเมินแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ศาสตร์พระราชา...ศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยคะแนน 100% ให้ไว้ ณ วันที่
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
ศูนย์ฝึกอบรม Experttraining ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ได้ผ่านการวัดประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ วันที่ 12-4-2020 ด้วยคะแนน 100%
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 [ นครสวรรค์ - อุทัยธานี ] DL ขอมอบเกียรติบัตรนี้ว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังขรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ได้ผ่านการวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy ณ วันที่ 11-4-2020 ด้วยคะแนนผ่าน 80%
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท เอ็ดดูเคชั่น โปร measurement หน่วยพัฒนาครูภายใต้สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา เป็นผู้ผ่านการทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องกา
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
สำนักงานเขดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแผงเพชร เขต ๒ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ผ่านการทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยคะแนน ๑๐๐ % ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังพรักษ์ปริญาวัฒน์ จนทสาโร ผ่านการอบรมบทเรียนออนไลน์ เรื่อง Active Learning ให้ไว้ ณ วันที่ 29-4-2020, ด้วยคะแนนผ่าน 100% ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การ
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ผ่านการทดสอบ การอบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom (ด้วยระบบออนไลน์) ขอให้นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ไปพัฒนาการศึกษาต่อไป
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.สภลนคร เขต 2 ขอมอบประภาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ มีผลการทดสอบคิดเป็น 95% สำเร็จการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ในรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture) เป็นผู้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมสื
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
You're Internet Strong Preyawat Chansingha IS AWARDED INTERNET AWESOME STATUS You have proven to be: Strong: You can identify your personal information and protect it with a strong password You have now proven to be awesome in Internet Strength Google g.c
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
ศูนย์การศึกษานอกระบมและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบนอม ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับห้องสมุดประชาชนอำเภอขนอม และได้ " ผ่าน " การทดสอบความรู้ในระบบออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจทอเพี
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
กศน. เพื่อประชาชน กศน. 5ดาว้ 5ดี อ อุบสราชธานี มควแห่งการอ่าน อุบอราชชานี ลี เด่น ดัง นครแห่งการอ่าน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ใบสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ผ่านการทดสอบวั
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ขอมอบเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ผ่านการทดสอบวัดความรู้ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน(Classroom Action Research) ระดับคะแนนที่ได้ 100% ให้ไว้ ณ วันที่ 5-4-2020
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม้อยมศึกษา เขต32 ขอมอบเกียรติบัตร ฉบับนี้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ได้ผ่านการประเมินผล หลักสูตร การบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านเกณฑ์การ
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
You're Internet Strong Preyawat Chansingha IS AWARDED INTERNET AWESOME STATUS You have proven to be: Strong: You can identify your personal information and protect it with a strong password You have now proven to be awesome in Internet Strength Google g.c
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
ศูนย์ฝึกอบรม Experttraining ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน จำนวนชั่วโมงการอุบรม 3 ชั่วโมง ณ วันที่ 15-4-2020 ด้วยคะแนน 100%
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 Next »

หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา